هیچ وقت وابسته هیچ آدم یا هیچ چیزی نباش... هیچ وقت وابستگی رو به عنوان عشق عوضی

نگیر... هیچ وقت به خاطر اینکه تنها هستی عاشق نشو... هیچ وقت عشق رو با دوست داشتن

اشتباه نگیر... هیچ وقت صمیمی بودن و یک رنگی رو با یکی شدن و یکی موندن و باهم مردن

،یه مسئله مشترک و یک جور و یک چیز ندان...

........

همیشه دوستت دارم... همیشه با صدای بلند حاضرم که این رو فریاد بزنم و هر جوری که تو

بخواهی حاضرم ثابت بکنم که دوستت دارم... دوستت دارم....