امروز امتحانات من تمام شد

 

باز من تنهاتر از گذشته می شم

 

کاشکی عشق به سراغ ادمهای تنها بياد

 

 

با عشق ادم ديگه تنها نيست

 

 

حتی اگه ادم از عشقش دور باشه

 

 

بازم با فکر عشقش  تنها نيست