بمیرید، بمیرید، درین عشق بمیرید       درین عشق چو میرید همه روح پذیرید

 بمیرید، بمیرید، ازین مرگ مترسید          ازین خاک بر آئید و سماوات بگیرید    

بمیرید، بمیرید، ازین نفس بمیرید            که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان             چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

 بمیرید، بمیرید به پیش شه زیبا               بر شاه چو مُردید همه میر و وزیرید

پی نوشت: یکی این شعر رو برای من فرستاده نمی دونم شاعر این شعر کی هستش