عشق و عشق و عشق...

عشق زیبا ترین و والاترین احساسی که هر ادمی توی زندگیش  اون رو فقط یه بار احساس

می کنه...