براي تو كه همچون  گل سرخ زيبا هستي...

وقتي عاشق تو شدم.  تازه فهميدم كه  زيبايي چه مفهومي داره  و چي هستش...