تو  هر چقدر هم که از من  دور باشی ، اما من به یادت  هم شادم...

گلهای سرخ  از عشق  سخن می گویند از عشق های  ناکام اما زیبا. چون هر بوته گل سرخ

از خون   و  وجود   عاشقی  بوجود امده...  دقیق تر و در سکوت گوش بده    به حرفهایی

گل سرخ، به حرفهای عاشقانه... به نجواهای   غمگین و دردآلود  عاشقی  در اخر   راه زندگی

... گوش بده و ساکت باش... در سکوت  هزاران  حرف  از گل سرخ خواهی شنید...  فقط

کافیست به  عشق  ایمان  داشته باشی   به دلهای سرخ رنگ  و تنها... به  مرگ و  زندگی

همیشگی عاشقان... گوش بده...