یه روز همه چیز برای من تموم میشه... یه روز  می اد که دیگه من   رفتم و   دیگه اینجا نیستم...

نمی دونم توی اون یه روز  وضعیتم چطوری میشه ...اما می دونی ، می دونم  که تا آخرین

لحظه   هم  به فکر تو هستم...

مرگ یه شروع دیگه هستش...  یا شاید بهتره بگم یه    وقت استراحت کوتاه  برای   ادامه

زندگی...  مرگ  پایان  عشق نیست... مرگ   فقط یه مرحله هستش  بین  نسبی بودن

 زندگی و مطلق  شدن  زندگی... مرگ هیچ چیزی رو از یاد ما نمی بره  ... با مرگ یه عاشق

 فقط عشقش جادوانی میشه هر چند که هیچ ادمی  بعد از مرگش    اون رو به یاد نیاره

و  در ذهن همه فراموش بشه...

 من  زندگی رو دوست دارم.... من تو  رو دوست دارم.... من  عاشق تو  هستم...

می خواهم این رو با صدای بلند  فریاد بزنم... برام فرقی نداره دیگران   چی میگند و   درباره

این کار چه فکر می کنند...

دوستت دارم........

روزها  ی  زندگی میگذره ... روزها ی زندگی با سختی  و تنهایی میگذره...  فقط تحملش

با یاد  تو   ممکن هستش...