عشق تنها راه رسيدن به ارامش يه ادم تنهاست

 

 

 

 

وقتی عشق به سراغت می اد

 

 

 

ديگه تو تنها نيستی

 

 

با يه ادم ديگه زندگيت رو شريک می شی

 

 

 

با هم ميتونيد که مشکلات زندگی رو حل کنيد

 

 

 

البته اگه عشقتون واقعی باشه

 

 

ادم بايد سعی کنه که هيچ وقت 

 

 

 

عشق رو گدايی از کسی نکنه