شاد بودن در کنار تو...خوشبختی در کنار تو... مهر و محبت در کنار تو... وفا در کنار تو...

عشق در کنار تو ... همه چیز دنیا در کنار تو بودن معنا داره... تو خوشبختی و شادی و مهر و

محبت و وفا رو  همش رو در وجودت داره و من تنها می دونم که در کنار تو من هم دارای اینها

میشم... اما یه لحظه صبر کن ... من وفا دارم به تو و عشقی که نسبت به تو دارم و  هیچ

وقت نه فراموش می کنم  و بی وفا نمیشم...

سالها و روزها و دهه ها و قرنها از پی هم گذشت اما هنوز هیچ کس نفهمیده که چرا انسان ها

عاشق میشن و هیچ وقت یادشون عشقشون نمیره ؟...

پی نوشت ۲۸:

۱ـ  هوا  الان اینجا بدجوری سرده... یاد حرف یه سخنران افتادم که یه صبح سرد زمستانی

که من کلاس دوم دبیرستان بودم سر صف برای من حرف می زد و بچه ها هم داشتن میلرزیدن

از سرما . این سخران عزیز ما یه حرفی زد که هنوز توی  که هنوزه من تکرارش میکنم  چون حرف

پر معنایی بود ... اون وسط های حرف زدنش یهو گفت : هوا سرد است می دانم اما باید شما

گوش کنید....

۲ـ وقتی به بن بست رسیدی یه کم برو عقب شاید یه راه دیگه پیدا کردی...

۳ـ نوروز  و  روز نو  و سال نو  ....امید به سال دیگه دارم...