وقتی ادم به معشوق واقعيش می رسه

 

 

حتی فقط يک روز!!!

 

 

 

 

اگه بعد از اون روز بميره

 

 

بنظر من  ادم خيلی خوشبختيه!!!