ازادی بهترين چيز در دنيا است

 

 

 

کسی نميتواند که به انسان ازادی بدهد

 

 

 

فقط خود انسان ميتواند ازادی را بدست

 

 اورد