هوا سرده خیلی سرد... باد سردی می وزه اما من درونم احساس گرما می کنم...

نمی دونم  چرا اینقدر با وجود این ابرهای تیره و تار توی زندگیم باز احساس خوبی

توی قلبم حس می کنم... شاید به خاطر...

......

من رو لایق بخشش ندونستی... من رو نبخشیدی  فقط گفتی برای چی باید ببخشم...

می گم برای چی باید ببخشی. برای اینکه گفتم دوستت دارم  اما تو نمی خواستی این رو

بگم اما بر خلاف میل تو گفتم ... برای اینکه خواستم با تو باشم و به تو گفتم با من باش

اما تو گفتی حتا توی خیال و رویا هم نمیشه با هم باشیم اما من باز  این حرف رو به تو زدم

...  برای اینکه خواستم به تو ثابت کنم که عاشق هستم ولی این زندگی  سراسر از درد و

غم نگذاشت...

تو من دوستم نداشتي اما من كه تو رو دوست داشتم همين هم مهمه...

.....

دوستت دارم خودت هم می دونی  که دارم ...

عشق واقعی یه بار توی زندگی اتفاق می افته بیشتر مواقع هم توی یه عشق واقعی   عاشق و

معشوق بهم نمی رسن فقط یه یاد و خاطره فراموش نشدنی این عشق براشون میشه...من

نمی خواهم این عشق ما  اینجوری اخرش بشه تو هم نخواه...

نمی خواهی که...