آن روز خواهد رسید به زودی...

روزی که  دیگر هیچ بدی و گناه و زشتی در زمین نخواهد بود...

روزی که  همه و همه بدون هیچ واهمه و هیچ ترسی و هیچ دردی زندگی خواهند کرد...

روزی که دیگر هیچ جنایتی هیچ دزدی و هیچ رذالتی وجود نخواهد داشت...

روزی که همه با هم برابر و برادر خواهند بود... روزی عدل واقعی به جای عدل دورغین

جاگیزین خواهد شد...

روزی که هیچ کس دیگر  برای یه زندگی ساده مجبور به فروختن شرف و ناموس و انسانیت

خود به افراد پست و فرو مایه نخواهند بود...

روزی که راستی جای دروغ و درستکاری به جای کژ رفتاری و پاکی به جای پلیدی

 خواهد بود...

روزی که در آن هیچ چیز ازرشش بیشتر از وجود  انسانها  در این جهان نخواهد بود...

تو خواهی آمد و این وعده الهی  است که  خوبی  به جای پلشتی و  نا پاکی خواهد  بود...

در آن روز همه کافران و  مستکبران و گمراهان از دین محمدی (ص) را به کمک

یارانت از بین خواهی برد...

من فقط به این امید زنده هستم که روزی  تو بیایی و  حق  و عدالت و دین را بدرستی برپا

کنی...

هرچند در آن روز من جزء یاران تو نباشم اما چه باک  که خواهم دید  که چگونه  عدل واقعی

فرا گیر خواهد شد و چگونه دشمنان تو که لعنت خدا  بر آنان و پیروان  و یاران  و اولاد 

آنها باد؛ از بین خواهند رفت و به جا نیکان و خوبان  کسی زنده خواهد  مانده به چشمان

خودم خواهم دید...

خسته است نام تو  که همنام  آخرین رسول و پیامبر خدا هست و خسته است  روزی که

تو بدنیا آمدی ...

فردا بزرگترین روز  سال  است روزی که در آن منجی و آخرین امام و ولی   جهانیان  متولد شد

روز تولد  مهدی موعود (عج) را به تمام  آزادگان  جهان

تبریک می گم...

برای منکران حضرت مهدی (عج)  هر چقدر دلیل بیاوری فایده ندارد چون

 گوشها و چشمها  انها  کور و کر است در برابر حق...