کاش  میشد که با تو بود با تو رفت با تو موند  با تو معنای زندگی رو فهمید

با تو پرواز کرد با تو  آزاد بود با تو شاد بود و دیگران رو شاد کرد...

کاش هیچ مانعی وجود نداشت ... کاش همه چیز فقط یه رویا  نبود...

کاش معیار  قضاوت ادمها تغییر می کرد به جای ظاهر  طرف   باطن   طرف و عشق طرف رو

مورد قضاوت قرار می دادن...

کاش کسی به خاطر عشق کسی رو مسخره یا مورد  سرزنش  قرار نمی داد...

کاش دیگران مانعی نبودن ... کاش در مورد کار مردم کسی دخالت نمی کرد ...

کاش هیچ کسی  ....

اما حیف که نمیشه مردم رو از حرف زدن بی مورد و پشت سر افراد باز داشت...

توی این مملکت گل و بلبل نه ادم می تونه  عاشق باشه نه می تونه یه انسان آزاد باشه

نه می تونه یه  زندگی خوب و درستی کنه و نه می تونه ابراز عقیده یا ابراز عشق کنه و

نه می تونه    حقوق حداقلی انسان بودن  رو داشته و نه می تونه حتا  دیندار واقعی

و با ایمان باشه..............