عشق يعنی علاقه شديد قلبی... شايد!!!

 

 

 

هر کسی اگه يه عشق واقعی توی زندگی داشته باشه

 

 

 

واقعا ادم خوشبختيه!!!!!

 

 

 

البته يه عشق واقعی و دو طرفه!!!!

 

 

 

عشق يک طرفه واقعا وحشتناکه!!!

 

 

اگه شما هم يه عشق يک طرفه به کسی داريد

 

 

سعی کنيد که به طرف تون بگيد.

 

 

وگرنه شايد فرصت از دست شما بره

 

 

 

وشما نتونيد که حرف دلتون رو بزنيد

 

 

وتا اخر عمر پشيمون باشيد