بنويس انچه كه مي خواهي ...

 

 

بنويس از تنهايي از نا اميدي ...

 

 

بنويس از انچه به كسي نمي تواني بگويي...

 

 

 

و اميد وار باش به اينده...

 

 

وسعي در تغيير وضعيت موجود خودت بكن ...

 

 

 

اگر بارها شكست خوردي باز هم دوباره سعي بكن...

 

 

 

چون اگر تلاش نكني از درون خواهي مرد...

 

 

 

هر چند كه بظاهرزنده باشي...