وقتی مجبور باشی هر روزکارای تکراری انجام بدی هيچ تنوعی هم توی اين کارا نباشی

هيچ کسی هم نداشته باشی که به حرفات گوش بده و هيچ جا ی تازهی نباشه که بتونی به اون جا بری واقعا زندگی جهنم نيست؟