دوستت دارم چون تو تنها کسی هستی که توی دنيا  باعث ميشه که من اميد

به زندگی داشته باشم.

تو زيباترين و خوبترين و قشنگ ترين کسی هستی که روی زمين وجود داره اين رو

با تمام وجودم اين رو می گم و هيچ اغراقی هم نمی کنم اصلا.

ياد تو باعث ميشه که من تمام غم و ناراحتی هام رو از ياد ببرم و اروم بشم...

هر چند که از تو دور هستم اما همين که حس می کنم تو وجود داری   باعث ميشه

 ارومم بشم وشاد...

دوستت دارم  خيلی زياد..

تا ابد و برای هميشه  تو رو دوست دارم...