زندگي رسم خوشايندي است

 

 

زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد

 

 

 

زندگي سوت قطاري است كه در خواب پلی مي پيچد