خدايا! به من ارامش عطا فرما.

 

 

خدايا! به من اين توانايی را بده تا چيزهايی را که می توانم تغيیر بدهم تغيیرشان بدهم!

 

 

و  تواضی  که انچه را که نمی توانم تغيير بدهم  خاضعانه بپذيرم.

 

 

 

و نيرويی به من ارزانی دار!!تا فرق بين انچه را که می توانم تغيير دهم وانچه که نمی توانم تغيير دهم بدانم.