بی تو تنها هستم بيا پيشم ديگه طاقت دوری تو رو ندارم