کسی که کسی رو دوست داره  بايد  هر رنجی رو توی اين دوست داشتن

تحمل کنه  و  دم نزنه...

  من امروز به يکی گفتم که قراضه هستم  اما قراره  با يه سمند توی طرح

تعويض خوردهای فرسوده  عوض بشم اما پولش رو ندارم بنابراين از شما

دوستان بی  وفا بی مرام   می خواهم که به من پول بديد تا پيش اين دوستم

بيشتر از اين شرمنده نشم . برای کمک به اين طرح  مسخره  ايران خودرو

پسندانه به حساب   ليختن اشتاينم که می دونيد   مقداری   چند هزار دلار يورو

بريزيد قبلا از اينکه  اين کار رو نمی کنيد  از دست شما ناراحت هستم.

اين هم شاد  ...

پی نوشت :من هم دم نمی زنم می دونی که