عشق و فقط  عشق است که ادم را نجات می دهد

با عشق تا بی نهايت می توان رفت و جاودانه شد

عشق فنا ناپذير ست

زيباترين چيز دنيا عشق است

و زيباترين جمله دنيا من دوستت دارم

و زيباترين لحظه  دنيا نگاه کردن و محو شدن در مشعوق است

تنها    تو می تونی من رو نجات بدی از اين وضعيت با يه  جمله

دوستت دارم و  فقط  فقط  تو رو دوست دارم

 اميدم رو از بين نبر  نذار که  فقط يه مرده  که ادای زندگی کردن رو  در مياره

باشم ...