به من چگونه زندگی کردن را بياموز.

 

 

 

من چگونه مردن را خودم ياد می گيرم!!!؟؟

 

 

 

اما به نظرمن بايد هر دو را با هم به ما  ياد بدهند.

 

 

 

چون تا هر  دو را ياد نگيريم  نمی تونيم يه زندگی خوب  داشته باشيم!!!

 

 

 

ما بايد توی زندگی معنی واقعی عشق و مرگ رو بدرستی درک کنيم...