اون کسی که گفت برات می ميريم  دروغ ميگه

 

من که می گم برای تو زنده هستم راست می گم

 

اين رو برای تو نوشتم  اين  حرفم يه لاف  نيست بلکه يه واقعيته...

تو تمام وجود و  تنها اميد زندگی من  هستی که به خاطر تو من الان زنده هستم

و دارم اين  حرفها رو می نويسم...