من از تو فقط عشق خواستم نه چيز ديگه اما تو  اين رو  نتونستی به من بدی

چون نخواستی هيچ وقت ...

من نمی خواهم کنار من باشی وقتی که من رو دوست نداری  نمی خواهم که تو

به خاطر ترحم من رو دوست داشته باشی من عشق تو رو می خواهم نه  دلسوری تو رو

من تو رو تا وقتی که عشق باقی می مونه دوست دارم يعنی تا ابد چون عشق تا  ابد

باقی می مونه...

به ياد تو هستم   هميشه  تا وقتی که شقايق  هست...

براي تو