بعضی چيزا  اصل دليل نداره مثل...  که هيچ نوع دليلی نميشه  براش اورد

اين شعر هم برای يکی از دوستانم

با من سخن از تو مرد و زن می گفتند

از عهد شکستند سخن می گفتند

باور ز کسم نبود اين گفته دريغ

ديدم تو همانی که به من می گفتند