عاقبت عشق مرگ همراه با رنج و بدبختيه

اما اين مرگ هم در راه  معشوق زيباست چون بخاطر اونی هستش که دوستش داری

 

دوستت دارم تا اخرين لحظه ای که تو رو  بتونم ببينم   يعنی تا ابد ... 

برای هميشه دوستت دارم  حتا اگه تو من رو دوست نداشته باشی  باز هم دوستت

دارم  حتا اگه تو  نخواهی من رو ببينی باز هم من تو رو توی ذهنم مجسم می کنم

و در اعماق وجودم دوستت دارم...

براي تو