به خدا اکتفا کن کفايت می کند

امروز و فردا برای من  همواره با نگرانی و انتظار هستش فردا می فهمم که  کارم

درست ميشه يا نه ؟ تکليف خودم رو می فهمم اگه درست نشه يه سال از عمرم

به هدر رفته ....

برام دعا کنيد