قومی متفکرند در مذهب و دين

 

 

قومی بگمان فتاده در راه يقين

 

 

 

ميترسم از انکه بانگ ايد روزی

 

 

 

کای بيخبران راه نه انست ونه اين