وقتی که  خواب  بیدار میشم

 روزم رو  با یاد و فکر تو اغاز می کنم

..........

 دورغ همش دروغ

هر چی که از عشق گفتی و نوشتی دروغه

اگه دروغ نیست پس چرا تو  این طوری با من رفتار می کنی.

تو دروغ می گفتی  عشق  خوبه  . تو عشق رو می فهمی

تو دوست داری که کسی عاشق تو باشه

تو رو دوست داشته باشه

اینها همش دروغ  بود

تو فقط خودت رو دوست داری کسی رو که تو رو  واقعا دوست داره

 رو همش نادیده می گیری همیشه و همه وقت

 تو....

اما نه تو همه  این حرفا که زدی  باور داری و ایمان بهشون داری

این رو من به دروغ برای دل خوشی خودم همیشه  می گم.

 اخه چی کار دیگه  می تونم بکنم من که عشق تو رو فراموش نمی تونم بکنم

 اما خدای تو بیا یه بار به من رو راست یه جواب بده باشه  خواهش می کنم

.....

چطوری بگم که من فقط تو رو دوست دارم هان

باید این رو توی همه جا  با صدای بلند بگم

باید به پای تو بیفتم

باید بگم که فقط تو  می تونی من رو نجات بدی

باشه همه این کارها رو می کنم چون تو رو دوست دارم

و ازت خواهش می کنم که من رو دوست داشته باشی

 ازت خواهش می کنم بهت التماس می کنم

که  من رو ببینی فقط

من که  زیر کفش تو از بی اعتنایی دارم له میشم

یعنی میشه خواهش من رو قبول کنی