عيد غدير خم عيدی که در اون روز دين ما کامل شد  به شما تبريک

می گم

 

وقتی کسی رو دوست داريد معنيش اين نيست که اون هم بايد

شما رو دوست داشته باشه چون   شما اين طور می خواهيد.

هيچ وقت  از کسی که  شما رو دوست نداره درخواست  مهر و

 عشق نکنيد چون در اين صورت ضربه می خوريد حتا اگه اون  

بخاطر اصرار زياد شما و پافشاری شما در دوست داشتن اون

به شما محبت کنه يا با شما دوست بشه بدونيد که فقط برای 

ترحم و اينکه می خواسته به شما لطف کنه و منت رو سرتون 

بذاره ادای دوست داشتن رو برای شما اجرا می کنه در حالی

که اون شما رو از ته قلب دوست نداره مثل شما.

 هيچ وقت درخواست ترحم نکنيد حتا اگه داشتيد مثل من از

تنهايی و ناراحتی  می ميريد.

يادتون باشه کاری نکنيد که هميشه  پيش خودتون ناراحت و

سر افکنده باشيد و مجبور به عذر خواهی بشيد مثل من.