عشق و مرگ هر دو زيبا

 هستند؟!!!!

 

 

اگه هر دو رو درست

 

 بفهميم؟!!!!!!

 

مگه نه؟