داره الان برف می باره وقتی من در امدم بيرون از خونه تا بيام کتابخونه  روی   سر و

لباسم رو برف گرفت  کم  مونده بود که ادم برفی بشم .