دوست داشتن يا نداشتن. عاشق بودن يا نبودن ؟!!

چند وقتيه که من نمی دونم که واقعا  اين احساس وجود داره يا نه ؟

اصلا دوست داشتن معنايی داره؟  دوست نداشتن چی ؟

 به نظر من همچيز نسبی هستش بجز خدا که کامل و صد در صد هست. اما بقيه چيزا

حتا وجود ما معلوم نيست شايد همه اين چيزايی که احساس می کنيم فقط يه رويا

باشه نمی دونم شايد زيادی تنها بودم شايد زيادی ناراحت و غمگين شدم که اين

طوری فکر می کنم نمی دونم. می دونيد  من نمی تونم احساسم رو درست درک

کنم که چيه . نمی دونم من بين احساس دوست داشتن يا نداشتن گير کردم

نميدونم اصلا چرا اينها رو می نويسم.

عشق زيباترين چيز دنياست  من به اين حرف اعتقاد دارم. البته به اينکه من هيچ وقت

اين زيباترين چيز دنيا رو بدست نميارم چون نه  کسی رو که من می خوام نمی تونم

بهش برسم ( البته اگه اين فرد هم يه رويا فقط نباشه) ...