مي گويند روزي الهه عشق با جنون به بحث وگفتگو پرداخت 

 

 

وبعداز مدتي دشنامهايي به جنون داد واين كارجنون راعصباني كرد 

 

جنون بادستهاي خويش چشمهاي عشق را كور كردشكايت به

 

 پيش

 

 رب النوع  ژوپيتر بردند  او نظر داد كه عشق را بايد جنون

 

 

 راهنمايي كند واز ان به بعد جنون عصا كش عشق شد

 

 

 

 و بدين گونه است كه مي گويند

 

 

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌} عاشق  مجنون است{