یه روزهایی هستش که آدم دوست داره یکی کنارش باشه اما کسی نیست....

 

زندگی مثل یه نهر هستش که وسطهای سی سالگی ، خشک میشه توی گرمای طاقت فرسای تابستان، وقتی از لحاظ احساسی تنها باشی این وضعیت همیشگی میشه... میشی یه نهر مرده.........