روزهای هفته همش مثل هم شده برام.... هر روز مثل روز قبل....