عشق قبلا به نظر من دو نوع بود يکی معنوی  که عشق به خدا  هستش يکی هم

عشق زمينی که عشق بين  زن و مرد هستش. اما من ديگه فکر می کنم يه عشق

ديگه هم وجود داره  عشقی که بين  دو تا ادم وجود داره که از  هم خوشون مياد اما نه

به خاطر ظاهر و  قيافه و از اين چيزا بلکه فقط به خاطر   افکار و احساس نزديکی که به

هم می کنن  که با عشق نوع دومی که گفتم فرق داره


 وقتی اگه شما  دچار يه عشق  يه طرفه شديد هيچ وقت به  کسی که عاشقش

هستيد نگيد چون اين عشق خودش خيلی بده و ادم رو نابود می کنه وقتی هم

که بگيد و جواب رد بگيريد از کسی که عاشقش هستيد بدتر نابود  و غمگين ميشيد

 اگه نگيد حداقل  اينه که تا اخر عمرتون ديگه ناراحت نيستيد که جواب رد شنيديد

فقط ناراحت هستيد که چرا نگفتيد ناراحت اين نيستيد که چرا جواب رد شنيديد.