ميگويند زندگي2روز است اما به نظرمن زندگي سه روزاست

 

 

اولي بهار زندگي است ان اوان كودكي است

 

 

دومي تابستان است دوران  نشاط و جواني است

 

 

وسومي خزان وزمستان است دوران پيري وكهولت  است

 

 

پس چه خوب است تا قدر همه اين روزها را بدانيم تا افسوس

 

 ان رانخوريم