سلام

من تنها هستم شما چی؟اگه شماهم تنها ييد به من بگيد !تا باهم يه فکری براش بکنيم.