روزهای تنهایی حمیدرضا

» ۱۳٩٦/٤/۱٧ :: ۱۳٩٦/٤/۱٧
» ۱۳٩٦/٤/۱۱ :: ۱۳٩٦/٤/۱۱
» ۱۳٩٦/۳/۱٠ :: ۱۳٩٦/۳/۱٠
» ۱۳٩٦/٢/٦ :: ۱۳٩٦/٢/٦
» ۱۳٩٦/۱/٩ :: ۱۳٩٦/۱/٩
» ۱۳٩٥/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱۸
» ۱۳٩٥/۱٠/۱٦ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» ۱۳٩٥/٩/۱٢ :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» ۱۳٩٥/۸/٧ :: ۱۳٩٥/۸/٧
» ۱۳٩٥/٦/۱٤ :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» ۱۳٩٥/٥/۸ :: ۱۳٩٥/٥/۸
» ۱۳٩٥/٤/٢ :: ۱۳٩٥/٤/٢
» ۱۳٩٥/۳/٢٧ :: ۱۳٩٥/۳/٢٧
» ۱۳٩٥/٢/٥ :: ۱۳٩٥/٢/٥
» ۱۳٩٥/۱/٤ :: ۱۳٩٥/۱/٤
» ۱۳٩٤/۱٢/٢ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» ۱۳٩٤/۱۱/٢ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» ۱۳٩٤/۱٠/۱۳ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» ۱۳٩٤/٩/٢٩ :: ۱۳٩٤/٩/٢٩
» ۱۳٩٤/٩/٢٥ :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» ۱۳٩٤/٩/۱٦ :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» ۱۳٩٤/٩/۱٠ :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» ۱۳٩٤/٩/۱ :: ۱۳٩٤/٩/۱
» ۱۳٩٤/۸/٢٦ :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» تولد سی و سه سالگی :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» میگذره... :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» ۱۳٩٤/۸/٢٠ :: ۱۳٩٤/۸/٢٠
» رویا... :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٥ :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» ۱۳٩٤/۸/۱٤ :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» ۱۳٩٤/۸/۱۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» ۱۳٩٤/۸/٧ :: ۱۳٩٤/۸/٧
» ۱۳٩٤/۸/٥ :: ۱۳٩٤/۸/٥
» ساری گلین :: ۱۳٩٤/٧/٢٥
» ۱۳٩٤/٧/۱٧ :: ۱۳٩٤/٧/۱٧
» ۱۳٩٤/٧/۱٠ :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» ۱۳٩٤/٦/٢٢ :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» ۱۳٩٤/٦/۱٠ :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» ۱۳٩٤/٥/٢٢ :: ۱۳٩٤/٥/٢٢
» ۱۳٩٤/٥/۱٢ :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» درخت انجیر :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» باد ما را خواهد برد.... :: ۱۳٩٤/٤/٥
» ۱۳٩٤/۱/٢۳ :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» ۱۳٩٤/۱/٢۱ :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» ۱۳٩٤/۱/۱٦ :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٧ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» ۱۳٩۳/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» ۱۳٩۳/۱۱/٢۱ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» میانسالگی.... :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٠ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» برف :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۳ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۳ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٠ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» ۱۳٩۳/۱٠/۳ :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» ۱۳٩۳/٩/٢٥ :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» ۱۳٩۳/٩/٢۳ :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» ۱۳٩۳/٩/۱٤ :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» ۱۳٩۳/٩/٦ :: ۱۳٩۳/٩/٦
» تولد :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» یا حسین علیه السلام :: ۱۳٩۳/۸/۱۳
» یه روز.... :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» ۱۳٩۳/۸/۳ :: ۱۳٩۳/۸/۳
» ۱۳٩۳/٧/۱٢ :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» ۱۳٩۳/٦/٢۳ :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» ۱۳٩۳/٦/۳ :: ۱۳٩۳/٦/۳
» ۱۳٩۳/٥/٢٦ :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» ۱۳٩۳/٤/٢٧ :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» یا علی :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» ۱۳٩۳/٤/۱۳ :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» ۱۳٩۳/۳/۱٦ :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» ۱۳٩۳/٢/٢۸ :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» ۱۳٩۳/۱/۱٦ :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» ۱۳٩٢/۱۱/۱۱ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» ۱۳٩٢/۱۱/٤ :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٦ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» تو.... :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» تولدم مبارک......... :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» 31 :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» روز جهانی وبلاگ مبارک :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» کنارتم.... :: ۱۳٩٢/٦/٥
» غار تاریک.... :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» همه دنیا منی.... :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» ۱۳٩٢/٥/٩ :: ۱۳٩٢/٥/٩
» ۱۳٩٢/٥/٦ :: ۱۳٩٢/٥/٦
» همینجوری... :: ۱۳٩٢/٥/٢
» روز خوب :: ۱۳٩٢/٥/۱
» ۱۳٩٢/٤/٩ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» تمام وجودم... :: ۱۳٩٢/٢/٥
» 1392 :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» بارون :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» لبخند :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» تغییر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» وقتی خوبی با من... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» رویا...... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» تو............ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» نور تو... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» دوباره بذار... :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» من رو ببخش..... :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» تو.... :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» شب یلدا مبارک... :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» ۱۳٩۱/٩/٢٧ :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» اولین برف امسال... :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» ۱۳٩۱/٩/٢۱ :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» رفتار من عادی است :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» مسافرت طولانی.......... :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» یه جمله........ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» ۱۳٩۱/٩/٦ :: ۱۳٩۱/٩/٦
» گاهی... :: ۱۳٩۱/٩/٢
» ۱۳٩۱/۸/۳٠ :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» نور امید... :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» بر کشته کربلا بگریید :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» تولد من... :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» نوشته های تولد... :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» فالی از حافظ... :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» ۱۳٩۱/۸/٢٠ :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» زندگی همینه، چه زیبا ، چه زشت !... :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» ۱۳٩۱/۸/۱٧ :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ۱۳٩۱/۸/۱٤ :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» و مهربانی را :: ۱۳٩۱/۸/٩
» ۱۳٩۱/۸/٧ :: ۱۳٩۱/۸/٧
» به کام ما این جور تلخ باید بمونه :: ۱۳٩۱/۸/٦
» 1384 :: ۱۳٩۱/۸/۳
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» حال من توی این روزها... :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» مهر 85 :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» سی ... :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» ۱۳٩۱/٧/۱٩ :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» ۱۳٩۱/٧/۱٧ :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» ۱۳٩۱/٧/۸ :: ۱۳٩۱/٧/۸
» ۱۳٩۱/٧/٦ :: ۱۳٩۱/٧/٦
» ۱۳٩۱/٦/۳۱ :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» ۱۳٩۱/٦/٢٦ :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» ۱۳٩۱/٦/٥ :: ۱۳٩۱/٦/٥
» مشهد... :: ۱۳٩۱/٦/٤
» باید... :: ۱۳٩۱/٦/٢
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: ۱۳٩۱/٦/۱
» ۱۳٩۱/٥/٢٩ :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» نایلون... :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» درباره پیامبر و خاندان او :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» ۱۳٩۱/٥/۱٦ :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» ۱۳٩۱/٥/۱٢ :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» ۱۳٩۱/٥/٦ :: ۱۳٩۱/٥/٦
» دلم گرفته... :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» ۱۳٩۱/٤/۳۱ :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» قبلا :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» کار های نا تمام.. :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» خدا رو شکر :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» ۱۳٩۱/٤/۱۱ :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» عاشق مشوید اگر توانید... :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» ۱۳٩۱/٤/٧ :: ۱۳٩۱/٤/٧
» دندان درد... :: ۱۳٩۱/٤/٦
» آری :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» 1 :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» خوبه ...اجل... :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» ظهر تابستون... :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» ۱۳٩۱/۳/۸ :: ۱۳٩۱/۳/۸
» ۱۳٩۱/۳/٥ :: ۱۳٩۱/۳/٥
» ۱۳٩۱/۳/۳ :: ۱۳٩۱/۳/۳
» ۱۳٩۱/۳/٢ :: ۱۳٩۱/۳/٢
» ۱۳٩۱/٢/٢٩ :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» ۱۳٩۱/٢/٢٢ :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» فرق نداره... :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» اسب ابری! :: ۱۳٩۱/٢/٩
» بمیر قبل از اینکه بمیری... :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» ماه و ستاره ها :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» عطر بهاری :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» 13 :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» تولدت مبارک... :: ۱۳٩۱/۱/۸
» ای گربه :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» برخیز که می‌رود زمستان :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» سووشون :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» افسون چشم ها :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٥ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» مسیر اشتباه گذشته... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» پسر خوب :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» خنثی... :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» کلمات... :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» گربه :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» درخت خشک اما از درون زنده :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٧ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» زائد... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» برف :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» بیست :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٧ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» برف شادی... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» مثل بارون :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» برف :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» کاشکی... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» دلم برف میخواد... :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» مهم نیست :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» ارتقا مقام :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» چای دو رنگ :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» شب... :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» ۱۳٩٠/۱۱/۱ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» نیکى و عدالت :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» پرواز... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» کدوم شخصیت :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» وسط اقیانوس :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» .... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» کت و شلوار :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» بیست :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» بفرماید آش رشته! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» اگر دل دلیل است :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۳ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» پنیر ساندویچی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» مرگ.... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» برق گرفتگی.. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» تو زیادی هستی! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» زود رسیدن :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۸ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» ز غم آزاده کنی ... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» پارک... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» معالجه روحی با سرما :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» مه گرفته... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» این ترانه بوی نان نمی دهد ... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» اصولا... :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» تا بعد :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» زمستون :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» شب یلدا :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» نمیتونی بخوابی ... :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» راز های مخفی.... :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» یاد همه آنان را که بعضی هستند و بعضی نیستند :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» خوب نیست... :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» غنچه... :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» سایه رحمت... :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» داغ تو.... :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» شبهای روشن :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» آینه شهر... :: ۱۳٩٠/٩/٩
» روزهای موقت... :: ۱۳٩٠/٩/٩
» یک دم ز سر صفا بگریید... :: ۱۳٩٠/٩/٥
» سینما ... :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» التجا بردن.... :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» تولدم مبارک :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» ۱۳٩٠/۸/٢٢ :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» پاییز مرگ آور :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» ۱۳٩٠/۸/٦ :: ۱۳٩٠/۸/٦
» سلام :: ۱۳٩٠/۸/٤
» ۱۳٩٠/۸/۳ :: ۱۳٩٠/۸/۳
» گندم :: ۱۳٩٠/۸/٢
» موجودات... :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» ۱۳٩٠/٧/٢۸ :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» زندگی :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» ۱۳٩٠/٧/٢٠ :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» ... :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» یه حس غریب... :: ۱۳٩٠/٧/٧
» مدرسه... :: ۱۳٩٠/٧/۳
» پاییز... :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» بی خیالی!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» بادام... :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» وای، باران؛ :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» هوای پاییزی :: ۱۳٩٠/٦/٧
» شب قدر... :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» جوجه یاکریم :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» بیست :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل :: ۱۳٩٠/٥/٥
» ساز تنهایی... :: ۱۳٩٠/٥/۳
» رعد و برق! :: ۱۳٩٠/٥/۱
» کلا... :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» بد نبود.. :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» ولادت قائم آل محمد (عج) مبارک باد :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» ابریشم... :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» 7 :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» روح... :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» مهر... :: ۱۳٩٠/٤/٥
» گل کاکتوس :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» ۱۳٩٠/۳/۱٥ :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
» بگفت از عاشقی خوشتر چکار است... :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» ۱۳٩٠/۳/۱۱ :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» شب... :: ۱۳٩٠/۳/۸
» بیست :: ۱۳٩٠/۳/٧
» بیست :: ۱۳٩٠/۳/٧
» شد زمین ... :: ۱۳٩٠/۳/٤
» گل سرخ.... :: ۱۳٩٠/۳/٤
» روز مادر مبارک... :: ۱۳٩٠/۳/۳
» پایدار... :: ۱۳٩٠/۳/٢
» شاد زی... :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» اسم :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» فال این وبلاگ!!!! :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» تیره... :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» قرار :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» ناراحتی.... :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» همیشه... :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» نظر... :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» ما قهرمان نیستیم... :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» شقایق... :: ۱۳٩٠/٢/٩
» تماشاگر... :: ۱۳٩٠/٢/٦
» حس بد... :: ۱۳٩٠/٢/٥
» هوای زندگی :: ۱۳٩٠/٢/۳
» باز باران... :: ۱۳٩٠/٢/٢
» عابر پیاده :: ۱۳٩٠/٢/۱
» ما را همه شب نمی‌برد خواب... :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» 4بعدی :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» بیست :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» پوسیدن ... :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» آه :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» آرامش با ابر سفید... :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» بیست :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» لحظه... :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» 7 :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» گرافیک بالا... :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» وسط زندگی... :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» شعر... :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» هیچ چیز... :: ۱۳٩٠/۱/٩
» ... :: ۱۳٩٠/۱/٥
» نوروز 1390مبارک :: ۱۳٩٠/۱/۱
» بهار :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» 1390 :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» انجیر........ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» زلزله :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» دایره ... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» صدا ... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» نیم ساعت... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» هرگز نگو خداحافظ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» ماهی ها :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» الگو.... :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» یا رب... :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» آرزو... :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» سگ کوچولو :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» زندگی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» بارون ........... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» انتظار خوبه... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» عادت عاشق بودن... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» غنچه گل سرخ باغچه :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» دیگری.. :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» هوا سرد شده... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» بیست :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» گربه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» بیست :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» ثانیه... :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» فراموشی... :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» بیا بریم برف بازی! میایی یا نه؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» کیکاووس... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» رنگ سپید :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» برف :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» بیماری... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» برای یک دوست... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» شب یلدا :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» پست موقت :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» مثل... :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» یاری دهنده... :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» ۱۳۸٩/٩/٢۱ :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» بوی گلاب.... :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» بیست :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» جمعه پر از نارنگی... :: ۱۳۸٩/٩/۱٩
» من... :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» زیارت... :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» گم شدن توی برف... :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» مثل سابق... :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» وفا... :: ۱۳۸٩/٩/۸
» مرگ... :: ۱۳۸٩/٩/٥
» بارونی... :: ۱۳۸٩/٩/٤
» لحظه دیدار... :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» همراه... :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» بیست :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» زمزمه... :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» باور ساده.... :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» تو تنها نیستی :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
» بی خیال!!! :: ۱۳۸٩/٧/۱٢
» خرچنگ :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
» به یاد تو... :: ۱۳۸٩/٧/٧
» 1تا9 :: ۱۳۸٩/٧/٦
» چرند... :: ۱۳۸٩/٧/۳
» نسیه فردا... :: ۱۳۸٩/٧/٢
» می تونی رد بشی... :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» بیست :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» بیست :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» چتر... :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» هیچ چیز رو جدی نگیر :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» اشک... :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» گربه :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» نور :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» بیست :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» گردباد :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» بیست :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» بیست :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» دوباره متولد شدن. :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» بیست :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» بیست :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» سفر.... :: ۱۳۸٩/٦/٩
» فُزْتُ وَ رَبِّ الکَعْبَة :: ۱۳۸٩/٦/٦
» بیست :: ۱۳۸٩/٦/٦
» حاضرم!!!!!!!!! :: ۱۳۸٩/٦/٤
» د.... :: ۱۳۸٩/٦/٤
» یک دو .... :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» اولین... :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» بیست :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» بیست :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» قلبها... :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» نگاه.... :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» یاقوتی... :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» آرزو... :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
» صدا... :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» شادی... :: ۱۳۸٩/٥/۸
» ۱۳۸٩/٥/٧ :: ۱۳۸٩/٥/٧
» میشه... :: ۱۳۸٩/٥/٥
» بیست :: ۱۳۸٩/٥/۳
» ۱۳۸٩/٥/٢ :: ۱۳۸٩/٥/٢
» سکوت... :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» ۱۳۸٩/٤/٢٢ :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» ما... :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» ۱۳۸٩/٤/۱۳ :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» شوت ... :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» بیدار شدن... :: ۱۳۸٩/٤/۸
» گفته بودی باشه... :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» روز زن مبارک :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» با.......... :: ۱۳۸٩/۳/٩
» یک حرکت... :: ۱۳۸٩/۳/۸
» بیست :: ۱۳۸٩/۳/٥
» سکوت ،طلا و مس... :: ۱۳۸٩/۳/٤
» راه خودم... :: ۱۳۸٩/۳/۱
» سفید... :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
» گل سرخ... :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» حکیم ابوالقاسم فردوسی :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» قضاوت... :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» بیست :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» بی تفاوتی... :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» یا منتظر :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» از هر چه می​رود سخن دوست خوشترست :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» بعد ... :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» بسم... :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» بیست :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» گل سرخ رنگ... :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» بیست :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» ۱۳۸٩/٢/۱۱ :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» بیست :: ۱۳۸٩/٢/٩
» درباره عشق... :: ۱۳۸٩/٢/٧
» خیس شدن ... :: ۱۳۸٩/٢/٤
» بخند تا من بخندم... :: ۱۳۸٩/٢/۱
» هوای بارونی... :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» مزه... :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» بیست :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» ابر... :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» سی گار را خاموش کن!!!!! :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» هیچ ...نم نم بارون :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» هرچی که تو اسمش رو میخواهی بذار... :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» غمم... :: ۱۳۸٩/۱/٩
» بوی اسکناس نو ... بوی عیدی... :: ۱۳۸٩/۱/٧
» بیست :: ۱۳۸٩/۱/٧
» بهار امد... :: ۱۳۸٩/۱/٥
» نوروز :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» درخت و بهار .... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» من چقدر خوشحالم تو کنارم هستی... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
» بیست :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
» بهار :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» فیلم خوب!!!!!!!!!!! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» بارون بهاری و بهار... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» کار یا ...؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» بارون بارونه زمینها... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» زندگی . عشق . مرگ :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» دوست :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» بیست :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» واحد کتاب فیلم زندگی :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
» ترم جدید و خوشحالی... :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
» راننده خوب!!!!!!!!! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» زندگی دوباره!!!! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» سپندارمذگان مبارک :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
» تو... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» نور... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» بیست :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» چراغ قرمز :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
» عشق را عشق است. :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» جاویدان :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٤
» تا صبح :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» بیست :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» جای تو... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» داره برف میاد :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» اربعین :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» حماقت :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» حسرت :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» تجربه قدیمی ... :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
» خواب زمستانی :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
» طَلَبَ ثارِکَ مَعَ اِمامٍ مَنْصُورٍ :: ۱۳۸۸/۱٠/٤
» بیست :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» ۱۳۸۸/٩/٢٩ :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» شب یلدا فرصت باهم بودن حتی 1 دقیقه بیشتر... :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» بیست :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» هیچ قضاوتی... :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» ۱۳۸۸/٩/٢٥ :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» بیست :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» اوج .... :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» یه آدم... :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» خنده تلخ... :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» دفتر مشق های من... :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» سرچشمه همه خوبی ها... :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» تا وقتی که عشق رو درک و تجربه نکنی :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» بیست :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
» بیست :: ۱۳۸۸/٩/٩
» عید قربان بچگی... :: ۱۳۸۸/٩/٧
» ابراهیم و اسماعیل... :: ۱۳۸۸/٩/٦
» آه که چه زود گذشت... :: ۱۳۸۸/٩/٢
» بیست :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» زن ها و مردها :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» شمش العماره :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» یه توضیح :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» روز میلاد منه.... :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» میشه زندگی رو :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» بیست :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
» پوست موز :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» واقع بین باش... :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» آخرین روز... :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» ۱۳۸۸/۸/۱٧ :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» ۱۳۸۸/۸/۱٦ :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» بیست :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» اصفهان-3 :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» بیست :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» اصفهان-2 :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» اصفهان -1 :: ۱۳۸۸/۸/٩
» هشتمین ستاره :: ۱۳۸۸/۸/٧
» بیست :: ۱۳۸۸/۸/٧
» کلی خوش گذشت :: ۱۳۸۸/۸/٤
» برنده!!!! :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» بیست :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
» بیست :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» آرزوها... :: ۱۳۸۸/٧/٢٤
» لذت زندگی :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» هندزفری :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» آب و خرد و روشنی :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» ما از خداییم و به‏سوى او بازمى‏گردیم :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» سه گانه :: ۱۳۸۸/٧/۸
» عشق :: ۱۳۸۸/٧/٦
» من خوبم شما چطور :: ۱۳۸۸/٧/٤
» تجربه!!!! :: ۱۳۸۸/٧/٢
» راننده خوب :: ۱۳۸۸/٦/۳٠
» عید فطر مبارک :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» زندگی کن :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» زیبای فقط... :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» سکوت :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» مرا.... :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» دل و فراموشی و کله پاچه :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» عشق...... :: ۱۳۸۸/٦/٩
» آخه کجایی... :: ۱۳۸۸/٦/٤
» توجه !!!توجه!!!!! :: ۱۳۸۸/٦/۱
» گذر عمر... :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» کجایی؟!!!! :: ۱۳۸۸/٥/٢۳
» میانه؟!!!! :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» یه خبر داغ دارم چون عاشقت شدم خیلی زیاد ! :: ۱۳۸۸/٥/۱۸
» تنهایی آخر دنیا نیستش... :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» منتظر هستم یا مهدی (عج) :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» نگفتن... :: ۱۳۸۸/٥/۸
» ۱۳۸۸/٥/٧ :: ۱۳۸۸/٥/٧
» سیر شدن.... :: ۱۳۸۸/٥/٥
» ماهی قرمز :: ۱۳۸۸/٥/۱
» جزیره خودمون :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» ۱۳۸۸/٤/٢٤ :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» ۱۳۸۸/٤/٢۱ :: ۱۳۸۸/٤/٢۱
» درباره الی... :: ۱۳۸۸/٤/۱۱
» شاد و غمگین :: ۱۳۸۸/٤/٦
» ۱۳۸۸/۳/٢٥ :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» ۱۳۸۸/۳/٢۳ :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» ترمودینامیک..... :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
» آه :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» دل گرفته... :: ۱۳۸۸/۳/٢
» شادی؟ :: ۱۳۸۸/٢/۳٠
» دوست فقط کافی هست... :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» سلامی پر از بارون بهاری :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» کشت ما را غم بی همنفسی... :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» چهارشنبه خیس... :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» ۱۳۸۸/٢/٦ :: ۱۳۸۸/٢/٦
» گل سرخ :: ۱۳۸۸/٢/۳
» هوا هم عاشق شده؟ :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» اسم تو... :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» نسکافه داغ...عشق... :: ۱۳۸۸/۱/٢٢
» انگار... :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» تولد تولد تولدش مبارک :: ۱۳۸۸/۱/۸
» سال نو مبارک :: ۱۳۸۸/۱/٤
» بهار امد... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
» نور و پروانه :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
» بهار داره میاد... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
» تولدت مبارک :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» خورشید ... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» آب و هوای این روزها :: ۱۳۸٧/۱٢/٤
» هیچ اسمی براش به نظرم نمیرسه... :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» تو را من چشم در راهم :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» زیبا... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» سپندارمذگان روز عشق آریا یی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» مهربون و بد و بیخود!!! :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» سلام :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» رفتن و رسیدن :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
» برف امدش... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» باز.... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٩
» منتظر برف... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» عاشورا :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» سر کلاس :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» خداحافظ :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» در زندگی چه کسی را دوست دارید؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» برف یا باران مسئله این است!!!! :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
» زمستون :: ۱۳۸٧/۱٠/۱
» شب یلدا مبارک :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» عشق زیباست...پی نوشت 45 :: ۱۳۸٧/٩/٢۸
» رودخانه زندگی :: ۱۳۸٧/٩/٢٠
» شادی :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
» بارون زندگی... :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» جزیره تنهایی :: ۱۳۸٧/٩/٩
» برگ خزان زده... :: ۱۳۸٧/٩/٧
» اعصاب.... :: ۱۳۸٧/٩/٥
» تولد من :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
» گل... :: ۱۳۸٧/۸/٢٧
» در تنهایی... :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» غم... پی نوشت44 :: ۱۳۸٧/۸/۱۸
» ما... پی نوشت 43... :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» بارون :: ۱۳۸٧/۸/٩
» بدترین :: ۱۳۸٧/۸/۸
» بارون... :: ۱۳۸٧/۸/٥
» فرهاد :: ۱۳۸٧/۸/٢
» آرزو محال.... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» سلام بر مرگ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٤
» ۱۳۸٧/٧/۱۸ :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» رضایت... پی نوشت 42 :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» ۱۳۸٧/٧/٧ :: ۱۳۸٧/٧/٧
» مهر... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» پاییز تنهایی :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» همه چیز... :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» همیشه.... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» ماه رمضان :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» وبلاگ... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» دریا.... :: ۱۳۸٧/٦/۸
» داستان... :: ۱۳۸٧/٦/٤
» فصل تولد من :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» یا مهدی ادرکنی(عج) :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
» هر روز :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» کاش بارون بیشتر می بارید :: ۱۳۸٧/٥/٦
» یاد... :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» منم عاشق.... :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» سکوت و تنهایی.... :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
» چقدر زود گذشت... :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» ۱۳۸٧/٤/٩ :: ۱۳۸٧/٤/٩
» ۱۳۸٧/۳/٢٤ :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» ۱۳۸٧/۳/٢٤ :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» عشق.... :: ۱۳۸٧/۳/۱٥
» مثل سابق.... :: ۱۳۸٧/٢/٢٤
» خوبی؟ نه!!!!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» پوچی ... :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» ۱۳۸٧/۱/٢٥ :: ۱۳۸٧/۱/٢٥
» کاشکی شعر مرا می خواندی ... :: ۱۳۸٧/۱/٢٥
» نم نم بارون... :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
» دلیل عشق.... :: ۱۳۸٧/۱/۱۸
» باید ... :: ۱۳۸٧/۱/۱٤
» تولد و سال موش... :: ۱۳۸٧/۱/۱٠
» سال نو.... :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» برای تو... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٦/۱٢/٩ :: ۱۳۸٦/۱٢/٩
» ۱۳۸٦/۱٢/٧ :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
» ۱۳۸٦/۱٢/٤ :: ۱۳۸٦/۱٢/٤
» رفتن و نه ايستادن :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٩
» سلام دوباره :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۱
» وابسته... :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» ................................................................ :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» ولنتاين يا سپندارمذگان بيايد از الان انتخاب کنيم :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» ولنتاين يا سپندارمذگان :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» سپندارمذگان :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» شهادت امام حسين (ع) رو تسليت ميگم :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» اميد... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» فقط یه بار دیگه... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
» سردتر... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» يلدا :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» مرگ... :: ۱۳۸٦/٩/۱٧
» خسته از اين همه کاشکی... :: ۱۳۸٦/٩/۸
» درین عشق بمیرید :: ۱۳۸٦/٩/۸
» تو... :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
» روز تولد :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» ممنون از تو... :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» عشق :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» پاييز برگ ريزان... :: ۱۳۸٦/۸/٧
» فقط... :: ۱۳۸٦/۸/۳
» سلام به نم نم :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» ياد... :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» و عشق و تنها عشق... :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» تسليت :: ۱۳۸٦/٧/۱٩
» پاييز...پی نوشت ۴۵... :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» رويای تلخ... :: ۱۳۸٦/٧/۱٤
» دوستت دارم... :: ۱۳۸٦/٧/٧
» مهر... :: ۱۳۸٦/٧/۳
» همسفر و یکدل... :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» سرد و یخ :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» فقط يه بار ... همش... :: ۱۳۸٦/٦/۱٩
» برو... :: ۱۳۸٦/٦/۱٧
» گاهی وقتها سختی ،آسونيه :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
» فقط به يه دليل... :: ۱۳۸٦/٦/۱۱
» براي تو :: ۱۳۸٦/٦/٩
» مهدی موعود (عج) :: ۱۳۸٦/٦/٦
» گل سرخ... :: ۱۳۸٦/٦/٥
» جوان..... :: ۱۳۸٦/٦/۱
» عشق و شادی و غم... :: ۱۳۸٦/٥/۳۱
» تا ابد... :: ۱۳۸٦/٥/٢٦
» عشق و مرگ :: ۱۳۸٦/٥/٢٤
» عشق :: ۱۳۸٦/٥/٢٠
» سبزترین رویا :: ۱۳۸٦/٥/۱٠
» زيبايی... :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» تنها نبودم با تو.... :: ۱۳۸٦/٤/٢٢
» روزگار تلخی ست... پی نوشت ۴۴ :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» امدن و رفتن و عشق... پي نوشت ۴۳ :: ۱۳۸٦/٤/۱٦
» عشق و تنها عشق... :: ۱۳۸٦/٤/٩
» آرزو می کنم ...پی نوشت۴۲ :: ۱۳۸٦/٤/٥
» در اوج :: ۱۳۸٦/٤/٢
» یه روز دیگه بدون تو... :: ۱۳۸٦/۳/٢٩
» وقتی :: ۱۳۸٦/۳/٢٤
» از عشق و اميد... :: ۱۳۸٦/۳/٢۱
» دور تکراری...پی نوشت۴۱ :: ۱۳۸٦/۳/۱٥
» رنج :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
» یه روزی تو امدی ... پی نوشت۴۰: :: ۱۳۸٦/۳/٦
» زندگی...پی نوشت۳۹ :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» با عشق... :: ۱۳۸٦/٢/٢٥
» تکرار روزها :: ۱۳۸٦/٢/٢۱
» عشق زيباست...پی نوشت۳۸ :: ۱۳۸٦/٢/۱٩
» روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» اخرين روز... پی نوشت ۳۷ :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
» اميد...پي نوشت۳۶ :: ۱۳۸٦/٢/۱٤
» عشق و زندگی :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» عشق و مهربونی...پی نوشت۲۵ :: ۱۳۸٦/٢/٩
» وفادار...پی نوشت ۳۴ :: ۱۳۸٦/٢/٥
» شما.... :: ۱۳۸٦/٢/۱
» تو محکومی... :: ۱۳۸٦/۱/٢۸
» دیگه وقتشه...پي نوشت ۳۳ :: ۱۳۸٦/۱/٢٦
» بیا... :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
» عشق و نفرت... :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» اميد يا نا اميدی...پی نوشت ۳۲ :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
» سه ترس کودکانه :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
» روزها و سالها و قرنها و ساعتها و...پی نوشت۳۱ :: ۱۳۸٦/۱/٧
» زندگی ... اميد... خنده... پی نوشت۳۰ :: ۱۳۸٦/۱/۳
» بهار داره می اد...پی نوشت ۲۹ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» در کنار تو...پی نوشت۲۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» تنهايی...پی نوشت۲۷ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٤
» بهار داره میاد :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٠
» با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
» يه رويا ...يه خيال بزرگ :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
» تلاش... :: ۱۳۸٥/۱٢/٤
» هر روز... کاشکی... زيباترين... پی نوشت۲۶ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
» يه روز... يه عشق... پی نوشت ۲۵ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» کسی نیست...پی نوشت۲۴ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
» یه روز ی روزگاری توی ایران...پی نوشت ۲۳ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۳
» دليل عاشق شدن...پی نوشت۲۲ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۸
» سوختن...پی نوشت ۲۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
» یه روز یکی به یکی دیگه...پی نوشت ۲۰ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» یه روز برفی بود و سرد...پی نوشت۱۹ :: ۱۳۸٥/۱۱/٤
» سفری بدون تو :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» ياد گذشته،بچگی...پی نوشت۱۸ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
» يه روز از همين روزها ...پی نوشت ۱۷ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» فراموشی و پی نوشت۱۶ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
» سيزده بدر شب يلدا :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» عشق و عاشقی...پی نوشت۱۵ :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» غم يار...پی نوشت ۱۴ :: ۱۳۸٥/۱٠/٤
» عشق و واقعيت...پی نوشت۱+۱۲ :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» درد و غم و تنهايی و دوری... پی نوشت۱۲ :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
» تبليغات و عاشقترين فرد ... پي نوشت۱۱ :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
» گفتی... :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
» تو رو دوست داشتم...پي نوشت ۱۰ :: ۱۳۸٥/٩/۱٦
» عشق و دوري و غم و اين روز ها... پي نوشت ۹ :: ۱۳۸٥/٩/۱٢
» گفتی.... پی نوشت ۸ :: ۱۳۸٥/٩/٩
» من قبل فکر می کردم... عشق... پی نوشت ۷ :: ۱۳۸٥/٩/٦
» شاد باشی... پی نوشت ۶ :: ۱۳۸٥/٩/٢
» من می گم... :: ۱۳۸٥/٩/۱
» دوستت دارم خودت می دونی :: ۱۳۸٥/۸/٢٩
» ممنون ... پی نوشت ۵ :: ۱۳۸٥/۸/٢٦
» تار و پود هستیم بر باد رفت :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» مرگ و زندگی... پی نوشت۴ :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» عشق و عشق و سکوت... :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
» بمير... پی نوشت ۳ :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» عشق و پی نوشت۲ :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
» جاده :: ۱۳۸٥/۸/٥
» بزن بارون :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» گربه و پی نوشت :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
» یا علی :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
» پايير :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
» پاییز... :: ۱۳۸٥/٧/٥
» گنجشک خوابيد... :: ۱۳۸٥/٧/٢
» می دونم.... :: ۱۳۸٥/٦/۳٠
» ۱۳۸٥/٦/٢۸ :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
» عشقم واقعی بود... :: ۱۳۸٥/٦/٢۳
» يه روز مهتاب... :: ۱۳۸٥/٦/۱٩
» يا مهدی(ص) :: ۱۳۸٥/٦/۱٧
» اگر را با مگر تجويز کردن... هيچ اگر من مگر نداشت و هيچ کاشکی من اين دو... :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
» گل و بلبل و کاش :: ۱۳۸٥/٦/٩
» تنهايی تنهايی تنهايی :: ۱۳۸٥/٦/٤
» آخرين ياد... :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
» ياد....۲ :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» ياد۱... :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
» من... :: ۱۳۸٥/٥/۱۳
» خوش باش تا وقتی زنده هستی :: ۱۳۸٥/٥/٦
» عشق..... :: ۱۳۸٥/٥/٥
» ۴ مرداد :: ۱۳۸٥/٥/٤
» عشق :: ۱۳۸٥/٥/۳
» زندگی... :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
» قاصدک :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
» ۱۳۸٥/٤/٢٩ :: ۱۳۸٥/٤/٢٩
» تنهايی :: ۱۳۸٥/٤/٢۸
» ۱۳۸٥/٤/٢٧ :: ۱۳۸٥/٤/٢٧
» مرگ و تنهايی ...تو :: ۱۳۸٥/٤/٢٦
» ۱۳۸٥/٤/٢٥ :: ۱۳۸٥/٤/٢٥
» عشق واقعی يه عشق يک طرفه :: ۱۳۸٥/٤/٢٤
» ديگه تموم شد :: ۱۳۸٥/٤/٢٢
» ۱۳۸٥/٤/٢۱ :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
» ۱۳۸٥/٤/٢٠ :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» مرداب زندگی :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
» ديگه نمی گم دوستت دارم... :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
» عشق و ترس :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
» پای بسته :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» ۱۳۸٥/٤/۱٤ :: ۱۳۸٥/٤/۱٤
» ۱۳۸٥/٤/۱٢ :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
» دوستان خوب... :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
» ۱۳۸٥/٤/٩ :: ۱۳۸٥/٤/٩
» ۱۳۸٥/٤/۸ :: ۱۳۸٥/٤/۸
» ۱۳۸٥/٤/٦ :: ۱۳۸٥/٤/٦
» رفتن. :: ۱۳۸٥/٤/٥
» سرنوشت :: ۱۳۸٥/٤/٥
» زندگی... :: ۱۳۸٥/٤/٤
» تو :: ۱۳۸٥/٤/۳
» غم و ناراحتی و مثل هميشه تنهايی :: ۱۳۸٥/٤/٢
» دردها :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» ۱۳۸٥/۳/۳٠ :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» گفتی بگو :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» تو :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» شادی :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» عشق و تنهايی :: ۱۳۸٥/۳/٢٦
» من و تو... :: ۱۳۸٥/۳/٢٤
» قلب شکسته :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» تنهايی ... عشق تو :: ۱۳۸٥/۳/٢٢
» پوچی و تيم ملی بی خود :: ۱۳۸٥/۳/٢٢
» برای تو تا ديگه ناراحت نباشی عزيزم... :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» ۱۳۸٥/۳/٢٠ :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» تموم :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
» کاشکی :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» برای تنهايی :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
» تنهايی :: ۱۳۸٥/۳/۱٥
» تنها راه :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
» ۱۳۸٥/۳/٩ :: ۱۳۸٥/۳/٩
» ۱۳۸٥/۳/٩ :: ۱۳۸٥/۳/٩
» خسته شدم :: ۱۳۸٥/۳/۸
» ۱۳۸٥/۳/٦ :: ۱۳۸٥/۳/٦
» ۱۳۸٥/۳/٥ :: ۱۳۸٥/۳/٥
» زندگی :: ۱۳۸٥/۳/۳
» دوست داشتن و قراضه :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
» عشق :: ۱۳۸٥/٢/٢۸
» واقعيت يا دروغ واقعی :: ۱۳۸٥/٢/٢٦
» يک لحظه :: ۱۳۸٥/٢/٢۳
» زنده ام برای تو :: ۱۳۸٥/٢/٢۱
» مرده :: ۱۳۸٥/٢/۱٩
» برای يه دوست :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
» ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» بدبختی... :: ۱۳۸٥/٢/۱۱
» بايد برم :: ۱۳۸٥/٢/٦
» ۱۳۸٥/٢/٢ :: ۱۳۸٥/٢/٢
» تو :: ۱۳۸٥/٢/۱
» تو همانی :: ۱۳۸٥/۱/۳٠
» ۱۳۸٥/۱/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
» ۱۳۸٥/۱/٢٧ :: ۱۳۸٥/۱/٢٧
» ارزو از دست رفته :: ۱۳۸٥/۱/٢٥
» ارزو از دست رفته :: ۱۳۸٥/۱/٢٥
» يه ارزو :: ۱۳۸٥/۱/٢٤
» ياد تو هميشه در خاطر من هستش :: ۱۳۸٥/۱/٢۳
» تو كه دوستت دارم :: ۱۳۸٥/۱/٢٢
» ۱۳۸٥/۱/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱/٢٠
» ۱۳۸٥/۱/۱٦ :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
» عشق واقعی :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
» ۱۳۸٥/۱/٩ :: ۱۳۸٥/۱/٩
» ۱۳۸٥/۱/٥ :: ۱۳۸٥/۱/٥
» عيد نو روز مبارک :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥
» برای تو.... يه لحظه شادی :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٩
» شروع يه بدبختی و تنهايی ديگه :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٤/۱٢/٧ :: ۱۳۸٤/۱٢/٧
» غم و شادی . عشق و بد بختی. انتظار :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» قدم در راه بی بازگشت :: ۱۳۸٤/۱٢/۱
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
» ۱۳۸٤/۱۱/٢۳ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» شايد اخرين يادداشت من باشه :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٢
» هذيانهای عاشقانه :: ۱۳۸٤/۱۱/۸
» ۱۳۸٤/۱۱/٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٥
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
» ۱۳۸٤/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٠
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٠
» ممنون :: ۱۳۸٤/۱٠/٩
» ۱۳۸٤/٩/٢٤ :: ۱۳۸٤/٩/٢٤
» ۱۳۸٤/٩/٢٢ :: ۱۳۸٤/٩/٢٢
» ۱۳۸٤/٩/٢۱ :: ۱۳۸٤/٩/٢۱
» ۱۳۸٤/٩/٢۱ :: ۱۳۸٤/٩/٢۱
» ادم تنها :: ۱۳۸٤/٩/٢٠
» من :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» ۱۳۸٤/٩/۱٧ :: ۱۳۸٤/٩/۱٧
» روز دانشجو :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
» خسته :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
» روز جهانی معلولان :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
» برای او که می داند دوستش دارم :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
» روز جهانی ايدز :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
» ۱۳۸٤/٩/٩ :: ۱۳۸٤/٩/٩
» ۱۳۸٤/٩/٧ :: ۱۳۸٤/٩/٧
» ۱۳۸٤/٩/٦ :: ۱۳۸٤/٩/٦
» ۱۳۸٤/٩/٤ :: ۱۳۸٤/٩/٤
» ۱۳۸٤/٩/۳ :: ۱۳۸٤/٩/۳
» ۱۳۸٤/٩/۱ :: ۱۳۸٤/٩/۱
» ۱۳۸٤/۸/٢۸ :: ۱۳۸٤/۸/٢۸
» برف :: ۱۳۸٤/۸/٢٦
» ۱۳۸٤/۸/٢٤ :: ۱۳۸٤/۸/٢٤
» ۱۳۸٤/۸/٢۱ :: ۱۳۸٤/۸/٢۱
» ۱۳۸٤/۸/۱۸ :: ۱۳۸٤/۸/۱۸
» ۱۳۸٤/۸/۱٤ :: ۱۳۸٤/۸/۱٤
» ۱۳۸٤/۸/۸ :: ۱۳۸٤/۸/۸
» ۱۳۸٤/۸/٧ :: ۱۳۸٤/۸/٧
» ۱۳۸٤/۸/٢ :: ۱۳۸٤/۸/٢
» ۱۳۸٤/٧/٢٩ :: ۱۳۸٤/٧/٢٩
» ۱۳۸٤/٧/٢٤ :: ۱۳۸٤/٧/٢٤
» ۱۳۸٤/٧/۱۸ :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» ۱۳۸٤/٧/۱٦ :: ۱۳۸٤/٧/۱٦
» ۱۳۸٤/٧/۱٦ :: ۱۳۸٤/٧/۱٦
» ۱۳۸٤/٧/۱٤ :: ۱۳۸٤/٧/۱٤
» ۱۳۸٤/٧/۱٢ :: ۱۳۸٤/٧/۱٢
» ۱۳۸٤/٧/۱٠ :: ۱۳۸٤/٧/۱٠
» ۱۳۸٤/٧/٩ :: ۱۳۸٤/٧/٩
» ۱۳۸٤/٧/٧ :: ۱۳۸٤/٧/٧
» ۱۳۸٤/٧/٥ :: ۱۳۸٤/٧/٥
» روح غمگين :: ۱۳۸٤/٧/۳
» ۱۳۸٤/٧/۱ :: ۱۳۸٤/٧/۱
» ۱۳۸٤/٧/۱ :: ۱۳۸٤/٧/۱
» ۱۳۸٤/٦/۳۱ :: ۱۳۸٤/٦/۳۱
» ۱۳۸٤/٦/٢٩ :: ۱۳۸٤/٦/٢٩
» ۱۳۸٤/٦/٢۸ :: ۱۳۸٤/٦/٢۸
» شاد بودن :: ۱۳۸٤/٦/٢٥
» ۱۳۸٤/٦/٢٥ :: ۱۳۸٤/٦/٢٥
» ۱۳۸٤/٦/٢۳ :: ۱۳۸٤/٦/٢۳
» برای يه دوست :: ۱۳۸٤/٦/٢۳
» ۱۳۸٤/٦/٢۱ :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
» ۱۳۸٤/٦/٢٠ :: ۱۳۸٤/٦/٢٠
» ۱۳۸٤/٦/۱٧ :: ۱۳۸٤/٦/۱٧
» ۱۳۸٤/٦/۱٤ :: ۱۳۸٤/٦/۱٤
» به ايران بينديشيم :: ۱۳۸٤/٦/۱۳
» دنبال يه همسفرم :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
» عيد تون مبارک :: ۱۳۸٤/٦/۱۱
» ۱۳۸٤/٦/۱٠ :: ۱۳۸٤/٦/۱٠
» ۱۳۸٤/٦/۸ :: ۱۳۸٤/٦/۸
» ۱۳۸٤/٦/۸ :: ۱۳۸٤/٦/۸
» ۱۳۸٤/٦/٦ :: ۱۳۸٤/٦/٦
» جای شما خالی :: ۱۳۸٤/٦/٥
» ۱۳۸٤/٥/۳٠ :: ۱۳۸٤/٥/۳٠
» ۱۳۸٤/٥/٢۸ :: ۱۳۸٤/٥/٢۸
» ۱۳۸٤/٥/٢٦ :: ۱۳۸٤/٥/٢٦
» يه شانس :: ۱۳۸٤/٥/٢٠
» ۱۳۸٤/٥/۱٩ :: ۱۳۸٤/٥/۱٩
» ۱۳۸٤/٥/۱۳ :: ۱۳۸٤/٥/۱۳
» ۱۳۸٤/٥/٧ :: ۱۳۸٤/٥/٧
» ۱۳۸٤/٥/٦ :: ۱۳۸٤/٥/٦
» ۱۳۸٤/٥/٥ :: ۱۳۸٤/٥/٥
» ۱۳۸٤/٥/٤ :: ۱۳۸٤/٥/٤
» ۱۳۸٤/٥/۳ :: ۱۳۸٤/٥/۳
» خودتون ازاد باشيد :: ۱۳۸٤/٥/۳
» ادم يه بار ... :: ۱۳۸٤/٥/۳
» ۱۳۸٤/٥/٢ :: ۱۳۸٤/٥/٢
» من :: ۱۳۸٤/٥/٢
» سفر :: ۱۳۸٤/٥/۱
» تنهايی :: ۱۳۸٤/٥/۱
» جذابيت :: ۱۳۸٤/٤/۳۱
» انتظار :: ۱۳۸٤/٤/۳٠
» عشق وقشنگی :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
» ۱۳۸٤/٤/٢۸ :: ۱۳۸٤/٤/٢۸
» زندگی عشق مرگ :: ۱۳۸٤/٤/٢۸
» من منتظرم کسی نيست :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
» ۱۳۸٤/٤/٢٥ :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
» ۱۳۸٤/٤/٢٥ :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
» ۱۳۸٤/٤/٢۳ :: ۱۳۸٤/٤/٢۳
» من منتظرم :: ۱۳۸٤/٤/٢٢
» ۱۳۸٤/٤/٢٠ :: ۱۳۸٤/٤/٢٠
» عشق واقعی :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٥ :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» ۱۳۸٤/٤/۱٤ :: ۱۳۸٤/٤/۱٤
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
» ۱۳۸٤/٤/٩ :: ۱۳۸٤/٤/٩
» ۱۳۸٤/٤/۸ :: ۱۳۸٤/٤/۸
» ۱۳۸٤/٤/٧ :: ۱۳۸٤/٤/٧
» ۱۳۸٤/٤/٦ :: ۱۳۸٤/٤/٦
» ۱۳۸٤/٤/٥ :: ۱۳۸٤/٤/٥
» ۱۳۸٤/٤/٤ :: ۱۳۸٤/٤/٤
» عشق :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/۱ :: ۱۳۸٤/٤/۱
» ۱۳۸٤/۳/۳۱ :: ۱۳۸٤/۳/۳۱
» ۱۳۸٤/۳/٢٧ :: ۱۳۸٤/۳/٢٧
» ۱۳۸٤/۳/٢٦ :: ۱۳۸٤/۳/٢٦
» ۱۳۸٤/۳/٢٦ :: ۱۳۸٤/۳/٢٦
» ۱۳۸٤/۳/٢٥ :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
» ۱۳۸٤/۳/٢٤ :: ۱۳۸٤/۳/٢٤
» ۱۳۸٤/۳/٢٠ :: ۱۳۸٤/۳/٢٠
» ۱۳۸٤/۳/٢٠ :: ۱۳۸٤/۳/٢٠
» ۱۳۸٤/۳/۱٩ :: ۱۳۸٤/۳/۱٩
» ۱۳۸٤/۳/۱۸ :: ۱۳۸٤/۳/۱۸
» ۱۳۸٤/۳/۱٤ :: ۱۳۸٤/۳/۱٤
» راه درست :: ۱۳۸٤/۳/۱٢
» ۱۳۸٤/۳/٩ :: ۱۳۸٤/۳/٩
» ۱۳۸٤/۳/٧ :: ۱۳۸٤/۳/٧
» عشق و جنون :: ۱۳۸٤/۳/۳
» زندگی چند روزه؟ :: ۱۳۸٤/۳/۳
» مرگ :: ۱۳۸٤/۳/٢
» زندگی :: ۱۳۸٤/۳/٢
» ۱۳۸٤/۳/٢ :: ۱۳۸٤/۳/٢
» ۱۳۸٤/٢/٢٩ :: ۱۳۸٤/٢/٢٩
» ۱۳۸٤/٢/٢۳ :: ۱۳۸٤/٢/٢۳
» پرنده خار زار :: ۱۳۸٤/٢/۱۱
» ۱۳۸٤/٢/٥ :: ۱۳۸٤/٢/٥
» ۱۳۸٤/۱/۳٠ :: ۱۳۸٤/۱/۳٠
» ۱۳۸٤/۱/٢٧ :: ۱۳۸٤/۱/٢٧