کاش این همه رسم و رسوم نبود. کاش فقط خواستن دو نفر مهم بود نه نظر خانواده ها....

.....

هیچ وقت دست از تو نمیکشم....