خوبی؟ خوش میگذره ؟ چه خبر؟

:ممنون.سلامتی !!!

....بابا من واقعا میگم خوبی یا نیستی برام مهم هستی که میپرسم اما باز تو فقط کلیشه ای جواب میدی . انگار که من بهت اهمیت نمیدم.